Privacy

Uw tevredenheid staat voor ons centraal.   Altijd.  Daarom  verwerken we uw klantgegevens. Zo kunnen  we  uw verzekeringen en/of krediet optimaal beheren en ons productgamma en onze informatie afstemmen op uw behoeften. Respect voor uw privacy staat daarbij boven alles. Dat is ons engagement.

En vandaar dit Privacycharter.

Omdat we u duidelijk willen informeren over de manier waarop we uw privacy beschermen en rekening houden met uw voorkeuren. We zullen uw gegevens nooit aan derden verkopen en we controleren of dit charter wordt nageleefd.

U mag gerust zijn: wij garanderen de veiligheid van uw klantgegevens.

  1. Wie is verantwoordelijk voor  de  verwerking  van  uw gegevens?

Nv. Ryckebusch, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in Markt 4 8020 Ruddervoorde

Dit charter informeert u over de verwerking van uw gegevens, die onder de verantwoordelijkheid van Nv Ryckebusch valt.

  1. Waarin bestaat de verwerking van persoonsgegevens?

Persoonsgegevens  omvatten  al  de  informatie  over  een  geïdentificeerde  of  te  identificeren  natuurlijke  persoon: een naam, een identificatienummer, geografische gegevens, online-identificatiegegevens of ieder ander gegeven dat verband houdt met een persoon.

De  verwerking  van  persoonsgegevens  omvat  iedere  mogelijke  bewerking  van  die  gegevens,  zoals  het verzamelen, registreren, gebruiken of bewaren ervan.

Nv Ryckebusch verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden (zie punt 5) op basis van diverse rechtsgronden, en ziet erop toe dat enkel de noodzakelijke gegevens worden verwerkt.

U hebt wettelijk niet verplicht ons uw persoonsgegevens te bezorgen, maar een weigering kan ertoe leiden dat Nv Ryckebusch geen klantrelatie met u kan aangaan of voortzetten.

  1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

° Verzekeringsgegevens

Nv Ryckebusch  verwerkt  geen  gevoelige  gegevens  zoals  gegevens  over  gezondheid,  ras  of  etniciteit  noch  politieke, filosofische of religieuze gegevens, noch gegevens in verband met het lidmaatschap van een vakbond of met het seksuele leven.

  1. Wanneer verzamelen we uw gegevens?

We verzamelen uw gegevens wanneer u in contact komt met Nv Ryckebusch, bijvoorbeeld wanneer u:

  1. Waarvoor verwerkt Nv Ryckebusch uw gegevens?

We zouden we uw klantengegevens op een geautomatiseerde wijze kunnen verwerken:

  1. Op welke rechtsgrond berust  de  verwerking  van  uw gegevens?

De wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer slaat enkel op personen, niet op ondernemingen.

 Nv Ryckebusch verwerkt uw persoonsgegevens enkel in een van de volgende gevallen:

  1. Aan wie mogen uw gegevens worden overgedragen?

Uw gegevens worden vertrouwelijk verwerkt. Nv Ryckebusch zal uw persoonsgegevens nooit verkopen.

7.1 De overdracht van uw gegevens is beperkt tot het mandaat dat u ons heef toevertrouwd en met andere woorden tot de onderhandeling van uw krediet-verzekering-belegging. Hetzelfde geldt voor uw notaris. Uw persoonlijke gegevens worden ook uitgewisseld met het oog op het beheer van de waarborgen die u ons  toevertrouwd hebt : verzekeringswaarborg, borgstellingsverzekering, …

7.2 Nv Ryckebusch is onafhankelijk. Onze  werknemers  hebben,  bij  de  uitvoering  van  hun  taken,  toegang  tot  uw persoonsgegevens, maar alleen als dat noodzakelijk is voor operationele doeleinden en voor het beheer van uw krediet, en frauderisco’s.

 

7.3  Voor  operationele  redenen  is  het  soms  noodzakelijk  dat  we  een  beroep  doen  op  zorgvuldig  gekozen organisaties. De personen die gemachtigd zijn om uw gegevens te gebruiken, zijn in dit kader slechts gemachtigd binnen de strikte grenzen van hun contractuele opdracht.

Indien we een beroep doen op een onderneming buiten de Europese Unie, zullen we dat enkel doen als het land in kwestie minstens een zelfde beschermingsniveau heeft als België.

7.4  Voor  hypothecaire  kredieten  zal  Nv Ryckebusch deze gegevens  ook  bezorgen  aan  zijn  respectieve rechthebbenden onder  algemene  titel  (na  een  fusie,  splitsing,  inbreng  of  een  ander  feit)  en  onder  bijzondere  titel  (na  een overdracht, een subrogatie of een ander feit), en aan de vennootschappen waarmee ze contractueel verbonden zijn in het kader van hun  activiteiten,. Al deze vennootschappen verwerken de persoonsgegevens van de kredietnemer, de borg en de pandgever –  met inbegrip  van  de  gegevens  in  verband  met  hun  krediet(en),  de  betalingsverrichtingen  en  hun  vermogen  in  het algemeen – en de persoonsgegevens van hun echtgenoot of partner, handelend in zijn hoedanigheid  van  verantwoordelijke  voor  de  verwerking,  worden  de  hierboven  bedoelde  persoonsgegevens verwerkt  voor  identificatiedoeleinden,  om  de  verrichtingen  te  controleren,  statistieken  op  te  stellen  en  iedere wettelijke of  reglementaire  bepaling  -  onder meer  wat  het  voorkomen van  het  witwassen  van  geld  en  van  de financiering van terrorisme en/of financiering van en inzake belasting en taksen, met inbegrip van – onder andere – de internationale samenwerkings- en informatie-uitwisselingsakkoorden op fiscaal gebied.

Hetzelfde geldt voor verzekeringsproducten en beleggingen.

7.5 Om onze wettelijke verplichtingen na te komen, delen we bepaalde persoonsgegevens met de gerechtelijke instanties en met de Nationale Bank van België. Bijvoorbeeld de gegevens die het mogelijk maken kredietrisico’s te  evalueren,  de  meldingen  aan  het  ENR-bestand  en  de  gegevens  over overeenkomsten  m.b.t.  het consumentenkrediet en het hypothecair krediet.

  1. Welke rechten hebt u en hoe kunt u ze uitoefenen?

8.1. Algemeen recht op verzet tegen direct marketing U kan zich op ieder moment en zonder rechtvaardiging verzetten tegen het gebruik van de door ons verzamelde, bewaarde en verwerkte gegevens voor direct marketingdoeleinden. Wend u daarvoor tot uw makelaar per brief naar de commerciële dienst of per e-mail naar info@ryckebusch-nv.be, samen met een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart. U zal dan geen enkel commercieel voorstel meer ontvangen.

8.2.  Recht  op  verzet  tegen  het  gebruik  van  uw  surfgedrag  voor direct marketingdoeleinden Wil u niet dat we uw gedrag op de website van Nv Ryckebusch gebruiken voor direct marketingdoeleinden? U kan er zich zonder rechtvaardiging tegen verzetten:

 door het ons te melden per brief naar de commerciële dienst of per e-mail naar nv.ryckebusch-nv.be samen met een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart.

8.3. Recht op toegang, verbetering en overdraagbaarheid van gegevens 

U  hebt  recht  op  permanente  toegang  tot  uw  persoonsgegevens  en  kan  in  dat  kader  de  volgende  informatie aanvragen:

Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet relevant, dan zullen we ze wijzigen, aanvullen of in bepaalde gevallen wissen, voor zover de wet het toelaat.

U kan ook vragen dat bepaalde gegevens ofwel rechtstreeks aan u ofwel aan een derde zouden worden bezorgd.

Gelieve uw verzoek te preciseren per brief naar de commerciële dienst of per e-mail naar info@ryckebusch-nv.be samen met een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart.

8.4. De geautomatiseerde verwerking van uw gegevens en de weigering van uw krediet

Onze medewerkers onderzoeken in principe alle verzekerings-, beleggings- en kredietaanvragen. Uw consumentenkrediet kan echter worden geweigerd op basis van een automatische verwerking. U zal daarvan in kennis worden gesteld en u zal de tussenkomst van een van onze werknemers kunnen vragen, uw standpunt kunnen geven en eventueel onze beslissing kunnen aanvechten.

  1. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Dat hangt af van het soort gegevens en van de regelgeving (bijvoorbeeld de anti witwas wet). Ze worden nooit langer bewaard dan noodzakelijk voor de verwerking waarvoor ze werden verzameld.

De bewaringsperiodes worden geval per geval bepaald, maar meestal zullen uw gegevens worden bewaard tot 10 jaar na het einde van onze contractuele relatie of na uw kredietaanvraag. Voor een hypothecair krediet zullen sommige gegevens echter worden bijgehouden tot 30 jaar na het verlijden van de notariële akte.

  1. Wat gebeurt bij een eventuele wijziging van het Privacycharter?

We zullen u informeren over iedere wijziging. U kan het Privacycharter ook altijd raadplegen op de website van Nv Ryckebusch.

Hebt u nog vragen? Onze Data Protection Officer (DPO) helpt u graag verder.

U mag contact opnemen met onze DPO door te schrijven naar Markt 4 8020 Ruddervoorde, of door een mail te sturen naar info.ryckebusch-nv.be

Klachten?

Indien u niet tevreden bent, en in geval van betwisting over de verwerking van persoonsgegevens hebt u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Persstraat 35 - 1000 Brussel.

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken